Een beoordeling van slotenmaker Oudergem

Drie huizen bovendien oostwaarts woonde Cornelis Florsiz., vleeshouwer aangaande beroep. Daarnaast was deze ‘speelman’, een vak het op trouwerijen en verschillende feesten werd uitgeoefend, daar waar hij lustige paren op de tonen met bestaan instrument, vermoedelijk een fluit, tot zijn ‘pijpe’ liet dansen.

Het komt mij wegens, dat Over Mierevelt, die in verschillende genres dien beschikken over uitgemunt het portretteren tot bestaan hoofdstudie maakte teneinde de overweging, het het vervaardigen betreffende portretten voordeliger uitkomsten beloofde dan dit historische genre, waarin deze in overeenstemming met het oordeel van ‘konstverstandigen’ ingeval deze "daer sijn stuck af gemaeckt had", echt alsnog veel treffelijker dingen zou beschikken over voortgebracht, vervolgens deze in een zeer goede afbeeldingen over alle mogelijke potentaten en goede ‘personagiën’ vermocht te verrichten. Hij bracht zodoende de les betreffende Cicero: -

Mr. Willem van der Verdere, ‘doctor inde medi­cinen’ volgde en had ten westen tot buurman ons ‘glaesmaecker’ wiens woonhuis ‘Inde Blauwe Ruyt’ heette. Alsnog een kleermaker, voorts ons ‘schrienwercker’ een slotenmaker, de weduwe met ons lijndraaier, en de Kerkstraat kan zijn ten eindpunt.

Beantwoorden Dat zo’n schitterend initiatief ten gronde dreigt te gaan via een benepenheid van verongelijkte ego-djes… Wat een domheid teneinde niet te kunnen inzien wat zeker belangrijk kan zijn voor een stad.

Het hoofd van die de kleuterschool was ‘Meester Felicx van Sambicx, schoolmeester’. Zijn woonhuis bevatte vier haardsteden. Bestaan wijdverbreide roem dankte hij ook niet aan bestaan Franse school, doch aan bestaan voorbeeldboek in een edele ‘pennekonst’ in koper uitgesneden, waaruit heel wat met bestaan collega's in een 17e eeuw een sierlijk getrokken hoofdletters, grillige arabesken en krinkelende piekhaar ijverig hebben geoefend. Sinds de lenige ganzenveer het veld heeft dienen te ruimen wegens de stugge stalen pen is het boek betreffende deze kalligrafische tours een force betreffende weleer een antiquarische curiositeit geworden, het via een liefhebbers betreffende oud-vaderlandse kunstvaardigheid op dat gebied bijzonder gezocht kan zijn en duur betaald wordt.

Twee huizen zuidwaarts woonde een toenmalige ‘voorleser in d'antieke Kerck’, die later aan een westzijde over de Hip­potytusbuurt ons persoonlijk huis betrok. In dit register dat we volgen, opgewonden deze enkel Guillame; in het register van een Verponding van 1620 luidt bestaan volle naam: Guillame du Rieu ‘wegens­leser’.

Die laatste werd ons beroemd plaatsnijder ofwel graveur die betreffende bestaan ‘uytsteeckent en konstigh graeffyser’ vele ‘treflijcke wercken’ in koper sneed tot portretten over ‘vermaerde mensen’ die bestaan schoonvader meestal voorheen geschilderd had.

Een zuidzijde met de Breesteeg bevatte bij andere dit woonhuis en een werkplaats over ‘sylversmit’ Jan Adriaensz. met twee schoorstenen en ons ‘sylversmit ofte forneuxken’, een klein fornuis vanwege zijn beurs.

Met de zuidzijde van een straat woonde een ambtgenoot met hem, beiden uiteraard dicht voor het Stadhuis, waar dit Gerecht zetelde.

Men scheen toen verdere dan thans betreffende oordeel te wezen, dat de mens, wensen zijn hij ook niet gans en weet tot een dienst aangaande dit loutere materialisme verzinken, wegens ‘de dingen, die des geestes zijn,’ begaanbaar blijven en niet ‘bij brood alleen’ leven moet.  

In een ‘Poppestraet’ wonen in kleine ‘huyskens’, alle betreffende ons haardstede, onder verschillende: Anneken Isebrants ‘dienende int Gasthuys voor Cokinne’; ons smid; brouwersknechts; korendragers; kuipers en verschillende ambachtslui; ons Schotse weduwe bekijk hier enzovoorts.

Vermoedelijk was deze ‘uitgeknipt’,  zoals wijlen Van Lennep het uitdrukte, en had hij met zijn vak zoveel verdiend dat deze nader bestaan ledige tijd met Apollo kon wijden en daarmee in een nabijheid de bijnaam ‘een pijper’ had gekregen, daar hij zo virtuoos op de ‘pijpe’ of ‘fluite’ speelde.

Ieder, die via geboorte, maatschappelijke rang en stand, ambtsbetrekking ofwel rijkdom boven de laagste klasse zijner medeburgers uitstak, vond daar behagen in ofwel meende wegens de eer over het volk, waartoe hij trots behoorde, verplicht te bestaan de kunst in hare menigvuldige uitingen te beschermen en zodoende tot hare beoefening te prikkelen.

In een Schoolsteeg treffen we met: mr. Arent Stevensz Rumelaer ‘ondermeester vant groote school’, die ‘in stadtshuysken’ teneinde niet woonde; Huygh Pietersz ‘Sanger’, die alsnog ons huisje in een steeg bezat, doch van wie je ook niet weet te zeggen of deze welke bezitting door bestaan stem verkregen had.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Een beoordeling van slotenmaker Oudergem”

Leave a Reply

Gravatar